Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργιάς

Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Ε κ λ ο γ ι κ ά    Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α    Π. Ν. Αι.   
 
   
     

Διεύθυνση Διαφάνειας και  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Αναπτύξη Οpen Τechnologies Services Α.Ε.